Top
 

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CADRUL S.C. FITNESS POINT S.R.L.”

IN VIGOARE DIN 25.10.2021

I. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

S.C. FITNESS POINT S.R.L. este inregistrata în Registrul de stat al persoanelor juridice al I.P. Agenția Servicii Publice, DILUD, la data de 11.02.2021, numarul de identificare de stat/codul fiscal – 1021600006349, sediul: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118, nr. de contact: +373 88.99.33/34, (022) 88.99.33/34, adresa de corespondenta: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 46, MD-2004, email: office@fitpoint.md si activeaza in calitate de Operator al Clubului sportiv „FITPOINT”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 46.

S.C. FITNESS POINT S.R.L., numita în continuare „Operator” sau „Societate”, este inregistrata in calitate de Operator de date cu caracter personal în Registrul de evidenta al Operatorilor de date cu caracter personal al Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 

II.DISPOZITII INTRODUCTIVE

Prin prezenta, S.C. FITNESS POINT S.R.L. va aduce la cunostinta ca, la prestarea serviciilor sale datele Dvs. cu caracter personal pot fi colectate, stocate, utilizate, dezvăluite, precum si prelucrate in orice alt mod, in conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal si politicile interne în domeniu.

S.C. FITNESS POINT S.R.L. recunoaste importanta datelor personale si acorda o atentie deosebita protejarii vietii private a clientilor sai si vizitatorilor, care acceseaza site-ul www.fitpoint.md (in continuare „persoanele vizate”), si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora in conformitate cu cerintele si regulile, stabilite de legislatia în vigoare, nationala si europeana, in domeniu. De aceea, consideram important sa va furnizăm intr-o maniera integrata informatiile, legate de prelucrarea de catre S.C. FITNESS POINT S.R.L., în calitate de Operator, a datelor Dvs. cu caracter personal, reflectate în prezenta „POLITICA DE SECURITATE”, numita in continuare „Politica”.

Prezenta Politica stabileste principiile de baza cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. FITNESS POINT S.R.L. in procesul desfasurarii activitatii sale si explica practicile online ale site-ului www.fitpoint.md referitoare la aplicarea prevederilor legislatiei nationale si europene in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Site-ul www.fitpoint.md (în continuare „site”), dedicat prestarii serviciilor de sanatate si sport oferite in cadrul Clubului sportiv „FITPOINT”, este proprietatea S.C. FITNESS POINT S.R.L.

Serviciile accesate prin pe site-ul www.fitpoint.md pot fi achitate on-line prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard prin conexiunea securizata (http://egateway.micb.md) a B.C. Moldindconbank S.A., precum si prin sistemul de plati electronice BPAY.

 

III. TERMENI SI DEFINIȚII

Date cu caracter personal – orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabila este persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvaluie originea rasiala sau etnica a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenta sociala, datele privind starea de sanatate sau viata sexuală, precum si cele referitoare la condamnările penale, masurile procesuale de constrîngere sau sanctiunile contraventionale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau serie de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, pastrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice serie structurata de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ca este centralizata, descentralizata ori repartizata dupa criterii functionale sau geografice;

Client – persoana fizica, care beneficiaza de serviciile Societatii /a beneficiat de serviciile Societatii în trecut, reprezentantul acesteia.

Operator – persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publica, orice altă institutie ori organizatie care, in mod individual sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute in mod expres de legislatia in vigoare;

Persoana imputernicita de catre operator – persoana fizica sau persoana juridica de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publica si subdiviziunile ei teritoriale, care prelucreaza date cu caracter personal in numele si pe seama operatorului, pe baza instructiunilor primite de la operator;

Parte terta – o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie alta decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita, care sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizata sa prelucreze date cu caracter personal;

Date biometrice – date cu caracter personal, care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Destinatar – orice persoana fizica sau persoană juridica de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publica si subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sunt dezvaluite date cu caracter personal, indiferent daca este sau nu tert. Nu sunt considerate destinatari organele din domeniul apararii nationale, securitatii statului si ordinii publice, organele de urmarire penala si instantele judecatoresti carora li se comunica date cu caracter personal in cadrul exercitarii competentelor stabilite de lege;

Consimtamintul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de vointa libera, expresă si neconditionata, în forma scrisa sau electronica, conform cerintelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal accepta sa fie prelucrate datele care îl privesc;

Persoana vizata – persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;

Depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel incat detaliile privind circumstantele personale sau materiale sa nu mai permita atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori sa permita atribuirea doar in conditiile unei investigatii care necesita cheltuieli disproportionate de timp, mijloace si forta de munca.

Convenția nr. 108 din an. 1981 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal – primul instrument international cu forta juridica obligatorie adoptat in domeniul protectiei datelor. Scopul sau este de a garanta tuturor persoanelor fizice respectarea drepturilor si libertatilor lor fundamentale, si, in special, a dreptului la viata privata, in legatura cu prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal.

 

IV. ANGAJAMENTUL S.C. FITNESS POINT S.R.L. IN CALITATE DE OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Increderea Dumneavoastra în serviciile si personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupari. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire a intregii noastre activitati.

S.C. FITNESS POINT S.R.L. respecta confidentialitatea tuturor clientlor sai, precum si vizitatorilor site-ului www.fitpoint.md și va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

S.C. FITNESS POINT S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la Dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L.

În cazul în care Dvs. nu sunteți de acord cu oricare din conditiile de prelucrare a datelor personale, stipulate în prezenta Politica, va rugam să nu ne furnizati datele Dvs. cu caracter personal.

Va preintimpinam, ca anumite servicii oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L. vor fi conditionate de furnizarea datelor Dvs. personale.Totodata, pentru accesarea site-ului www.fitpoint.md nu este necesar sa furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

Va aducem la cunostinta ca S.C. FITNESS POINT S.R.L. va prelucra datele Dumneavoastra personale strict in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor justificate, mentionate mai jos, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

V. SCOPURILE SI BAZA LEGALA A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu legislatia nationala (Legea RM nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal) si legislatia europeana (Conventia Consiliului Europei nr. 108 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea automata a datelor cu caracter personal, ratificata de catre Republica Moldova prin Hotarirea Parlamentului nr. 483-XIV din 02 iulie 1999), S.C. FITNESS POINT S.R.L. are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care ii sunt furnizate.

Astfel, S.C. FITNESS POINT S.R.L. va informeaza ca, in cadrul desfasurarii activitatii sale comerciale, inclusiv prin intermediul site-ului www.fitpoint.md, datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate în urmatoarele scopuri:

∙incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Societatea in scopul prestarii serviciilor de sanatate si sport, serviciilor cosmetice;

∙incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Societatea in scopul achizitiei de catre Societate a bunurilor, serviciilor si lucrarilor (ex. vanzare-cumparare, locatiune, consultanta, mentenanta etc.);

∙incheierea si derularea relatiilor de munca cu Societatea, inclusiv petrecerea stagiilor de practica;

∙procesarea formularului de contact/procesarea solicitarilor de pe site-ul www.fitpoint.md;

∙vinzari si marketing, promovare, reclama, publicitate anumitor produse/servicii ale S.C. FITNESS POINT S.R.L., precum si partenerilor acesteia, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale publice sau personalizate, informarea in legatura cu serviciile detinute;

∙gestionarea relatiilor cu clientii, comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

∙indeplinirea obligatiilor legale incidente;

∙comunicarea cu institutiile publice sau de interes public;

∙luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate Societatii de orice persoana si/sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;

∙apararea in justitie a drepturilor si intereselor Societatii, solutionarea disputelor si litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari; punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale etc.;

∙efectuarea de analize interne (inclusiv statistice) cu privire la produse/servicii in scopul imbunatatirii si dezvoltarii de produse/servicii, precum si efectuarea de studii, analize ale parerilor clientilor cu privire la produsele/serviciile/angajatii Societatii; Colectarea opiniei clientilor cu privire la calitatea serviciilor/angajatilor Societatii.

∙monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate in incinta Clubului sportiv;

∙inregistrarea comunicarilor prin canale digitale/analogice, precum si a apelurilor, convorbirilor telefonice realizate in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate clientilor;

∙arhivarea – atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);

∙alte scopuri aferente afacerii Societatii, in limitele temeiului legal declarat.

 

VI. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SE SUPUN PRELUCRARII

IN CADRUL S.C. FITNESS POINT S.R.L. (lista nu este exhaustiva):

∙date generale de identificare: nume, prenume, patronimicul, anul, data si locul nasterii, codul numeric personal (IDNP) sau alt element unic de identificare, seria si numarul actului de identitate national sau international, precum si copia acestuia, date din actul de identitate, cetatenia, adresa de domiciliu/resedinta;

∙date din actele de stare civila;

∙date de contact: adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail, nr. fax;

∙semnatura electronica/olografa;

∙date biometrice;

∙imaginea: foto (din actul de identitate furnizat) si video (inregistrata de camere de supraveghere video instalate in incinta Clubului sportiv)

∙vocea, in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice sau audio/video;

∙opinii, exprimate in cadrul sesizarilor/reclamatiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, in legatura cu produse/servicii/angajatii Societatii;

∙date privind starea de sanatate;

∙date tehnice la utilizarea serviciilor prestate online sau la vizitarea site-ului S.C. FITNESS POINT S.R.L.: parola de unica folosinta (One Time Password); adresa IP (Internet Protocol), tipul si versiunea de browser, sistemul si platforma de operare, tipul dispozitivului si marca dispozitivului mobil si alte informatii incluse in fisierele de tip cookie;

∙datele cardului bancar (in cazul achitarii on-line a serviciilor oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L. prin intermediul site-ului www.fitpoint.md prin conexiunea securizata);

∙alte date necesare scopurilor de afacere.

 

VII. SUBIECTII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarile de date cu caracter personal din cadrul S.C. FITNESS POINT S.R.L. vizeaza urmatoarele persoane:

∙persoane fizice care beneficiaza de serviciile prestate de S.C. FITNESS POINT S.R.L., inclusiv in cadrul „Vizitei pentru oaspeti”, clientii, reprezentantii acestora;

∙persoane fizice, care au beneficiat de serviciile S.C. FITNESS POINT S.R.L. (dupa incetarea relatiilor contractuale cu S.C. FITNESS POINT S.R.L.);

∙vizitatorii Clubului sportiv „FITPOINT” (in care sunt instalate camere de supraveghere video);

∙vizitatorii paginii web oficiale a S.C. FITNESS POINT S.R.L. – www

∙persoane fizice desemnate de un partener contractual al S.C. FITNESS POINT S.R.L.;

∙angajatii S.C. FITNESS POINT S.R.L si persoane care aplica pentru un loc de munca in cadrul S.C. FITNESS POINT S.R.L., cu consimtamantul acestora.

Informarea subiectului datelor cu caracter personal despre scopul si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal se asigura prin publicarea prezentei Politici pe pagina web oficiala www.fitpoint.com prin postarea Politicii pe standuri de informatii in incinta Clubului sportiv, prin notificarile de rigoare in formularele prezentate persoanei vizate in cadrul serviciilor prestate de S.C. FITNESS POINT S.R.L (cereri/contracte/chestionare/declaratii), precum si prin alte cai de comunicare stabilite in cadrul Societatii.

 

VIII. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. FITNESS POINT S.R.L. poate comunica datele Dvs. personale in legatura cu scopurile prelucrarii enumerate in Cap. V. a prezentei Politici, in urmatoarele situatii si catre urmatoarele persoane/entitati:

∙Societatea, Angajatii Societatii, Imputernicitii Societatii, Parteneri contractuali ai Societatii, Tertii – S.C. FITNESS POINT

S.R.L. solicita acestor persoane sa respecte legile aplicabile privind protectia datelor si cerintele specifice de securitate referitoare la datele personale ale persoanelor vizate.

∙Institutiile competente de drept public si privat (executori judecatoresti, companii de asigurare/reasigurare, institutiile bancare si alt.).

∙Persoane afiliate: datele personale pot fi comunicate societatilor afiliate S.C. FITNESS POINT S.R.L. pentru utilizarea in scop de marketing (promovarea produselor/serviciilor ale acestor societati).

 

IX. TERMENUL ESTIMAT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In vederea realizarii scopurilor mentionate in Cap. V. a prezentei Politici, S.C. FITNESS POINT S.R.L. va prelucra datele Dvs. cu caracter personal din momentul acceptarii de Dvs. a prezentei Politici/incheierii contractului cu S.C. FITNESS

POINT S.R.L./semnarii de Dvs. a consimtamintului respectiv, dupa caz, pe toata perioada de desfasurare a relatiilor contractuale, pe toata perioada de utilizare a site-ului www.fitpoint.com ,precum si ulterior, pe o perioada rezonabila, care nu va depasi durata necesara intru atingerea scopurilor pentru care datele au fost colectate si ulterior prelucrate, pina la momentul in care Dvs. sau reprezentantul Dvs, veti exercita dreptul de opozitie/de stergere (cu exceptia situatiei in care S.C. FITNESS POINT S.R.L. prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim).

La expirarea termenului de prelucrare, daca Dvs. nu ati dat consimtamintul pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele Dvs. cu caracter personal sunt distruse/sterse in functie de suportul pe care au fost stocate. In cazul obligatiilor expres prevazute de lege, aceste date pot ramane la pastrare ca document de arhiva, in corespundere cu normele Agentiei Nationale a Arhivelor.

 

X. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal, prelucrate in cadrul S.C. FITNESS POINT S.R.L., sunt tratate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si normelor internationale aplicabile, care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul S.C. FITNESS POINT S.R.L. este bazata pe urmatoarele principii: legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare, in mod echitabil si transparent fata de persoana vizata;

limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

exactitate – datele cu caracter personal sunt exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;

limitari legate de stocare – datele cu caracter personal trebuie sa fie stocate intr-o forma care sa permita identificarea subiectilor datelor cu caracter personal pe o perioada care nu va depasi durata necesara atingerii scopurilor pentru care au fost colectate si ulterior prelucrate; datele pot fi stocate pe perioade mai lungi in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, cu aplicarea masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate, in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate;

integritate si confidentialitate – se aplica masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare, care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

 

XI. CONDITIILE DE BAZA PENTRU PRELUCRARE, STOCARE SI UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va atentionam, ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul consimtamintului Dvs. exprimat in acest sens. In cazul incapacitatii de exercitiu sau al capacitatii de exercitiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimtamintul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acorda, in forma scrisa, de catre reprezentantul lui legal.

In cadrul desfasurarii activitatii curente, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, procurarii produselor, prestarii de servicii, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, S.C. FITNESS POINT S.R.L.Va poate solicita furnizarea anumitor date cu caracter personal.

In cazul in care Dvs. doriti sa va inregistrati pe site-ul oficial www.fitpoint.md in scopul procurarii serviciilor oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L., in scopul de a primi oferte/publicatii sau in orice alt scop, de asemenea va fi nevoie sa ne furnizati datele Dvs. cu caracter personal. Refuzul Dvs. in acest sens poate determina imposibilitatea furnizarii de servicii oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L. si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare a datelor.

S.C. FITNESS POINT S.R.L. va folosi informatiile pe care le furnizati prin intermediul www.fitpoint.md in scopul procesarilor solicitarilor Dvs. Totodata, unele din aceste date sunt necesare pentru o buna comunicare intre Societatea noastra si Dumneavoastra, precum si pentru transmiterea catre Dvs. a ofertelor promotionale, publicatii si alt.

Datele Dvs.cu caracter personal pot fi prelucrate manual, automatizat sau mixt. In cadrul desfasurarii activitatii sale, fie prin intermediul website-ului www.fitpoint.md, fie in orice alt mod, S.C. FITNESS POINT S.R.L. se angajeaza sa ia masurile organizatorice si tehnice necesare pentru protectia datelor Dvs. cu caracter personal impotriva distrugerii, modificarii, blocarii, copierii, raspindirii, precum si impotriva altor actiuni ilicite, masuri menite sa asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile prezentate de prelucrare si caracterul datelor prelucrate.

Transmiterea datelor cu caracter personal in adresa unor persoane terte se efectueaza numai in cazurile cind acest fapt este in mod expres permis sau prescris de legislatia in vigoare. Datele Dvs. pot fi transmise catre terte parti in urmatoarele cazuri: -persoanelor mentionate in Cap. VIII al prezentei Politici, precum si autoritatilor de supraveghere, fiscale si/sau instante judecatoresti sau altor organe abilitate prin lege, in cazurile cand Societatea este obligata sa furnizeze astfel de informatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

La transmiterea datelor cu caracter personal in adresa persoanelor terte, destinatarul este atentionat despre necesitatea prelucrarii acestor date doar in scopuri determinate, iar in cazul furnizorilor si partenerilor de afaceri ai Societatii se solicita garantii privind securitatea datelor transmise (clauze contractuale, acord de confidentialitate s.a.).

Va aducem la cunostinta ca, pentru functionarea eficienta a platformei, intru atingerea scopurilor sus-mentionate, S.C. FITNESS POINT S.R.L. poate utiliza anumite servicii de la furnizori externi sau interni („persoane imputernicite de Operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., inclusiv documentele, care cotin datele cu caracter personal, cu mentiunea expresa ca vom apela la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in

aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incit prelucrarea sa respecte cerintele Legii nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal si sa asigure protectia drepturilor Dvs.

In acest sens, S.C. FITNESS POINT S.R.L. va garanteaza, ca prelucrarea datelor cu caracter personal prin persoana imputernicita de catre Operator va fi reglementata printr-un contract sau un alt act juridic, care va asigura in special faptul ca persoana imputernicita va actiona exclusiv pe baza instructiunilor noastre (cu exceptia cazului in care persoana respectiva actioneaza in temeiul unei obligatii prevazute de lege) si va fi obligata in aceeasi masura ca si S.C. FITNESS POINT S.R.L. sa ia masurile organizatorice si tehnice necesare pentru protectia datelor Dvs. cu caracter personal impotriva distrugerii, modificarii, blocarii, copierii, raspindirii, precum si impotriva altor actiuni ilicite, masuri menite sa asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile prezentate de prelucrare si caracterul datelor prelucrate.

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale si nici nu este justificata de un interes legitim al S.C. FITNESS POINT S.R.L., Dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior (notificind Operatorul cu cel putin o luna inainte de retragere planificata), refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Consimtamintul Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras in orice moment. Retragerea consimtamintului nu poate avea efect retroactiv.

 

XII. PRELUCRAREA CATEGORIILOR SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, cum ar fi datele care dezvaluie originea rasiala sau etnica a

persoanei, apartenenta sociala, datele privind starea de sanatate sau viata sexuala si alt., este interzisa conform legii, cu exceptia cazurilor in care subiectul datelor cu caracter personal si-a dat consimtamintul sau in cazul daca prelucrarea este necesara pentru protectia vietii, integritatii fizice sau a sanatatii subiectului datelor cu caracter personal ori a altei persoane, in cazul in care subiectul datelor cu caracter personal se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-si da consimtamintul, precum si in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.

Astfel, prin acceptarea prezentei Politici si furnizarea Operatorului datelor Dvs. cu caracter personal ce se refera la starea de sanatate, prin completarea formularelor-tip, cererilor si alt. pe suport de hirtie sau in format electronic sau in orice alt mod, va exprimati in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea de catre S.C. FITNESS POINT S.R.L a datelor Dvs. personale in conformitate cu prevederile prezentei Politici si legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

XII.I. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP PROMOTIONAL (MARKETING) 

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil, etc.) vor putea fi prelucrate de S.C. FITNESS POINT S.R.L., cu respectarea drepturilor Dvs., in scop de marketing (inclusiv

marketing direct): reclama, publicitate, concursuri, transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, etc., studiile de marketing, transmitere de corespondenta de tip newsletter pentru activitati/produse/servicii ale S.C. FITNESS POINT S.R.L., precum si partenerilor acesteia, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing, inclusiv marketing direct), pentru produsele sau serviciile persoanelor afiliate ale S.C. FITNESS POINT S.R.L., cu respectarea drepturilor Dumneavoastra.

Indiferent de situatie, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa prin urmare a instructiunilor pentru dezactivare din comunicarile de marketing relevante sau adresind catre Operator o notificare oficiala in acest sens.

Astfel, prin acceptarea prezentei Politici va exprimati in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea de catre S.C. FITNESS POINT S.R.L a datelor Dvs personale in scop promotional (marketing, inclusiv marketing direct), prin comunicare de informatii si/sau oferte (inclusiv oferte personalizate) sau alte materiale cu caracter informativ/publicitar, transmitere de corespondenta de tip newsletter, cu privire la produse, servicii si activitati ale S.C. FITNESS POINT S.R.L. si/sau partenerilor acesteia, precum si in scopul efectuarii studiilor de marketing cu privire la produse, servicii si activitati ale S.C. FITNESS POINT S.R.L. si/sau partenerilor acesteia, in conformitate cu prevederile prezentei Politici si legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

XII.II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AVIND FUNCTIE DE IDENTIFICARE Prelucrarea numarului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice, a amprentelor digitale sau a altor date cu caracter

personal avind o functie de identificare de aplicabilitate generala (datele biometrice) poate fi efectuata in cazul in care subiectul datelor cu caracter personal si-a dat consimtamintul sau in cazul daca prelucrarea este prevazuta in mod expres de legislatie.

Astfel, prin acceptarea prezentei Politici va exprimati in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea de catre S.C. FITNESS POINT S.R.L a parametrilor datelor Dvs. biometrice personale in scop de identificare, precum si utilizarea de catre Operator la propria sa discretie a mijloacelor tehnice si a tehnologiilor informationale pentru prelucrarea datelor biometrice in conformitate cu prevederile prezentei Politici si legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

 

XIII. TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

∙incheierea/executarea contractelor incheiate intre Societate si persoana vizata/reprezentantul ei;

∙consimtamantul persoanei vizate/reprezentantului ei;

∙obligatia legala a Societatii;

∙interesul legitim al Societatii si/sau al unor terti;

∙necesitatea de a prelucra datele pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public.

 

XIV. CAZURILE CAND CONSIMTAMANTUL SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL NU ESTE NECESAR

Conform prevederilor legislatiei in vigoare, S.C. FITNESS POINT S.R.L., in calitate de Operator, are dreptul de a prelucra datele Dvs. cu caracter personal, fara a fi necesar consimtamantul Dvs., in urmatoarele scopuri/cazuri:

∙executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor masuri inaintea incheierii contractului, la cererea acestuia;

∙indeplinirea unei obligatii care ii revine operatorului conform legii;

∙protejarea vietii, integritatii fizice sau a sanatatii subiectului datelor cu caracter personal;

∙executarea sarcinilor de interes public sau care rezulta din exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal;

∙realizarea unui interes legitim al Operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

∙scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, cu conditia ca datele cu caracter personal sa ramina anonime pe toata durata prelucrarii.

 

XV. DREPTURILE SUBIECTILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Cap. III Legii nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, in relatia cu S.C. FITNESS POINT S.R.L. Dumneavoastra beneficiati de urmatoarele drepturi:

∙dreptul de informare: conform art. 12 din Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal:

-in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la Dvs., Operatorul sau persoana imputernicita de catre Operator este obligata sa va furnizeze anumite informatii, exceptind cazul in care Dvs. deja detineti informatiile respective;

-in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la Dvs, Operatorul sau persoana imputernicita de catre Operator este obligata ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tirziu in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze catre Dvs. informatia privind categoriile de date care urmeaza a fi colectate sau dezvaluite, precum si alte informatii necesare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

∙dreptul de acces la datele cu caracter personal: Dvs. puteti obtine in mod gratuit de la S.C. FITNESS POINT S.R.L. confirmarea faptului ca datele Dvs. cu caracter personal au fost/nu au fost supuse prelucrarii, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii datelor.

∙dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal – Dvs. aveti dreptul de a obtine de la Operator sau persoana imputernicita de catre acesta, la cerere si in mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor Dvs. cu caracter personal a caror prelucrare contravine prevederilor legale, in special datorita caracterului incomplet sau inexact al datelor;

∙dreptul la rectificarea datelor: Dvs. aveti posibilitate sa solicitati S.C. FITNESS POINT S.R.L. sa modifice datele incorecte ce va privesc ori, dupa caz, sa completeze datele care sunt incomplete.

∙dreptul la stergere: Dvs. puteti solicita stergerea datelor voastre cu caracter personal atunci cand: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate; Dvs. ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si S.C. FITNESS POINT S.R.L. nu le mai poate prelucra in baza altor temeiuri; datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele Dvs. cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

∙dreptul la retragerea consimtamantului: Consimtamintul Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras in orice moment. Retragerea consimtamintului nu poate avea efect retroactiv.

∙dreptul de opozitie: Dvs. aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare:

-din motive intemeiate si legitime legate de situatia Dvs. particulara, ca datele Dvs. cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care legea stabileste altfel. Daca opozitia Dvs. este justificata, prelucrarea efectuata de catre Operator nu mai poate viza aceste date;

-ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate pentru prospectare comerciala (marketing).

∙dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Dvs. aveti dreptul de a cere anularea, in totalitate sau partiala, a oricarei

decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor si libertatilor Dvs., fiind intemeiata exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Dvs., precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul si altele asemenea;

∙accesul la justitie – orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal efectuata

ilegal sau careia i-au fost incalcate drepturile si interesele garantate prin Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a sesiza instanta de judecata pentru repararea prejudiciilor materiale si morale;

∙dreptul de a depune o plangere la Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova

(CNPDCP).

∙alte drepturi mentionate in legislatia Republicii Moldova, precum si in reglementarile internationale aplicabile.

 

XVI. PRELUCRAREA AUTOMATA DE DATE. COOKIE.

Site-ul www.fitpoint.md foloseste identificatori de tip Cookie. Detalii puteti gasi pe pagina Politica de utilizare a Cookie-uri.

 

XVII. MASURILE DE SIGURANTA

Masurile de securitate luate de S.C. FITNESS POINT S.R.L. pentru protectia datelor Dvs. cu caracter personal impotriva distrugerii, modificarii, blocarii, copierii, diseminarii, precum si impotriva altor actiuni ilicite asigura un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile prezentate de prelucrare si caracterul datelor prelucrate.

Angajatii Societatii asigura confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, respectarea si executarea prevederilor actelor normative in domeniul prelucrarii si asigurarii securitatii datelor cu caracter personal, inclusiv a procedurilor interne aprobate in cadrul Societatii.

S.C. FITNESS POINT S.R.L. va depune toate eforturile in privinta protejarii datelor Dvs. personale, totodata, nu va putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre site-ul www.fitpoint.md Orice transmisie de date se face pe riscul propriu al Dumneavoastra.

Totodata, securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti responsabil de pastrarea confidentialitatii informatiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grija a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastra pe site-ul oficial www.fitpoint.com indiferent daca utilizarea acestor date se face cu sau fara voia Dumneavoastra.

Odata ce S.C. FITNESS POINT S.R.L. receptioneaza informatia referitoare la Dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor Dvs. personale.

 

XVIII. DISPOZITII FINALE

Prin accepatarea prezentei Politici si utilizarea site-ului www.fitpoint.md, inclusiv in vederea accesarii serviciilor oferite de S.C. FITNESS POINT S.R.L., prin incheierea contractelor cu S.C. FITNESS POINT S.R.L., prin completarea formularelor-tip, cererilor sau la orice alta comunicare a datelor personale pe suport de hirtie sau pe alt suport durabil, inclusiv in format electronic, furnizind in acest sens Operatorului datele Dvs. cu caracter personal, confirmati ca sunteti informat, sunteti de acord cu toate conditiile si regulile prezentei Politici si va exprimati in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor Dvs. personale in conformitate cu prevederile prezentei Politici si legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

Totodata, prin accepatarea prezentei Politici, confirmati ca sunteti de acord si exprimati consimtamintul de a primi si utiliza la numarul de telefon mobil, indicat de Dvs. Operatorului, accesarea sesiunii USSD in cadrul prestarii la distanta a serviciilor S.C. FITNESS POINT S.R.L. prin pagina web oficiala www.fitpoint.md/aplicatiile speciale, prin autentificarea, confirmarea si autorizarea actiunilor/operatiunilor prin intermediul semnaturii electronice simple, parolei numerice (PIN) sau a datelor biometrice (Touch ID sau Face ID), in dependenta de caz.

In contextul celor sus-mentionate se considera ca Consimtamintul exprimat de Dvs. este liber si neconditionat, exprimat cu intelegere deplina a consecintelor ce pot surveni.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari/actualizari periodice, in vederea imbunatatirii ei continua, fara notificarea Dvs. in prealabil despre acest fapt. Cea mai recenta versiune va putea fi mereu accesata la adresa web oficiala www.fitpoint.com